Въвеждане на сграда в експлоатация в София

В тази статия ще разгледаме какви са ключовите моменти за въвеждане на сграда в експлоатация в София, какви са необходимите актове и стъпки и какво трябва да направите. Ние сме компания която въвежда сградите в експлоатация и можем да Ви бъдем от полза.

Орган за контрол от вида С при “ЕМ-ТЕСТИНГ” ЕООД е създаден през 2018 г. Акредитиран съгласно изискванията на БДС EN ISO/IEC 17020:2005 от ИА БСА с регистрационен номер 23 ОКС/31.08.2018 г.

Телефон: 0899 85 75 00

Какво представлява „Акт 15“ (Акт образец 15)?

Целта на Акт 15 е да установи състоянието и готовността на строежа за въвеждането му в експлоатация.

След завършване на строежа възложителят, проектантите по всички части, строителят и лицата, упражняващи строителен надзор, съставят акт, с който удостоверяват, че строежът е изпълнен съобразно одобрените инвестиционни проекти, заверената екзекутивна документация , нормативните изисквания към строежите и условията на сключения договор. Относно цената за въвеждане в екплоатация на сграда в София, се свържете с нас!

С този акт се извършва предаването на строежа и строителната документация от строителя на възложителя, както и е основание за съставяне на окончателен доклад от лицето, упражняващо строителен надзор.

Какво представлява Акт 15 и как да го вземем за град София, какви документи са необходими за акт 15 София?

Акт образец 15 съдържа:

Описание на договорите за изпълнение на строителството, строителните книжа, екзекутивната документация и съставените актове и протоколи по време на строителството, документацията от строителното досие на обекта (актове, протоколи, дневници, декларации за експлоатационни показатели/декларации за характеристиките на строителния продукт на вложените строителни продукти и други документи, изискващи се по съответен нормативен акт), както и на тези за проведени изпитвания, измервания, доказващи правилността на изпълнението;
данните от огледа на място и околното пространство (възстановено ли е във вида при откриване на строителната площадка), включително описание на строежа и на неизвършени, незавършени или недобре извършени работи, които до подаване на искането за издаване на разрешение за ползване/удостоверение за въвеждане в експлоатация следва да бъдат отстранени, за което се съставя констативен протокол;
доказателства, че строежът е изпълнен съобразно одобрените инвестиционни проекти, заверената екзекутивна документация, изискванията по ЗУТ и условията на сключения между възложителя и строителя договор, въз основа на които съставителите установяват годността за приемане на строежа, частта или етапа от него.

Въвеждане в експлоатация на къща, кооперация, сграда.

Какво представлява „Акт 16“ (Акт образец 16)?

В практиката Акт 16 се ползва като общ термин вместо Разрешение за ползване или Удостоверение за въвеждане в експлоатация, но между двете има разлика и трябва да се разграничават в зависимост от това за каква категория строежи се отнасят.

Процедурите по издаване на Разрешение за ползване или Удостоверение за въвеждане в експлоатация се различават една от друга. Съществува разлика между придобиване на Разрешение за ползване и Удостоверение за въвеждане в експлоатация.

Процедура I – Разрешение за ползване (1-3 категория)

Подаване на искане за назначаване на Държавна приемателна комисия (ДПК) за издаване на разрешение за ползване
Подаване на искане за назначаване на Държавна приемателна комисия (ДПК) за издаване на разрешение за ползване

Искането се прави от възложителя или от упълномощено от него лице до Дирекция за национален строителен контрол (ДНСК), като искането трябва да бъде в писмена форма.

Началникът на ДНСК или упълномощено от него лице назначава или отказва назначаване на ДПК в срок от 14 работни дни от постъпване на искането.

За назначаване на комисията възложителят представя следните документи:

  • писмено искане от възложителя или упълномощено от него лице;
  • окончателен доклад на лицето, упражняващо строителен надзор, към който се прилагат:
  • разрешение за строеж (акт за узаконяване);
  • протокол за определяне на строителна линия и ниво, с резултатите от проверките на достигнатите контролирани нива;
  • констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (акт образец 15);
  • информация за идентификатор на обекта на кадастъра, подлежащ на въвеждане в експлоатация;
  • заверена заповедна книга;
  • документ за собственост или документ за учредено право на строеж в чужд имот или документ за право да се строи в чужд имот по силата на специален закон, ако е приложимо;
  • договор с експлоатационните дружества (например за вода, електричество и др.) за присъединяване към мрежите нa техническата инфраструктура.
  • Целта на назначената комисия е да установи изпълнението на строежа и неговата функционална пригодност съобразно издаденото разрешение за строеж, одобрените проекти или заверената екзекутивна документация и действащата нормативна уредба по изпълнението и приемането на строителството и в съответствие с изискванията на ЗУТ.

Преценка от страна на ДПК и съставяне на протокол образец 16

Въз основа на огледа на строежа, представените документи, разискванията на нейните заседания и становища на членовете й, Държавната приемателна комисия (ДПК) съставя протокол обр. 16 с предложение за издаване на разрешение за ползване на строежа или с предложение за отказ за издаване на разрешение за ползване.

Допълнителна информация за процедурата по издаване на разрешение за ползване и относно дейността и структурата на ДПК можете да намерите на страницата на ДНСК.

Началникът на ДНСК или упълномощено от него лице в срок до 5 работни дни от представянето на протокол обр. 16 на ДПК:

издава разрешение за ползване;
отказва издаване на разрешение за ползване на строежа с мотивиран писмен отказ.
При издадена заповед за отказ от издаване на разрешение за ползване/удостоверение за въвеждане в експлоатация на строежа, възложителят може да отстрани причините за отказа и прави писмено искане за назначаване на ДПК.
Процедура II – Удостоверение за въвеждане в експлоатация (4-5 категория)

Подаване на искане за регистриране и издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация
Подаване на искане за регистриране и издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация

Искането е по образец и се прави от възложителя или от упълномощено от него лице до органа, издал разрешението за строеж – (напр. главния архитект на дадена община).

Чл. 148, ал. 3 от ЗУТ описва хипотезите, в които главният архитект на община не е компетентният орган.

За регистриране и издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на строеж четвърта или пета категория се представят следните документи:

писмено искане от възложителя или от упълномощено от него лице;
документ за собственост или документ за учредено право на строеж в чужд имот или документ за право да се строи в чужд имот по силата на специален закон;
окончателен доклад на лицето, упражняващо строителен надзор;
разрешение за строеж (акт за узаконяване) – прилага се служебно от органа, издал акта (Разрешение за строеж);
протокол за определяне на строителна линия и ниво с резултатите от проверки на достигнатите контролирани нива – прилага се служебно;
акт образец № 14 за приемане на конструкцията, когато се изисква;
констативен акт по чл. 176, ал. 1 ЗУТ за установяване годността за приемане на строежа, образец № 15 от Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;
информация за идентификатор на обекта на кадастъра, подлежащ на въвеждане в експлоатация;
договори с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура, когато такива са необходими;
технически паспорт, а когато строежът е новоизградена сграда – и сертификат за енергийни характеристики на нова сграда, издаден по реда на наредбата по чл. 48 от Закона за енергийната ефективност;
актове по специални закони, които са необходимо условие за издаване на разрешение за строеж и/или за въвеждане в експлоатация.
документ за платена такса, освен ако плащането е извършено по електронен път.
Примерно заявление към Столична община може да видите на страницата на АГК.

Преценка от страна на компетентния орган и издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация или съответно отказ Преценка от страна на компетентния орган и издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация или съответно отказ
Органът, издал разрешението за строеж, в 7-дневен срок от постъпване на искането извършва проверка на комплектоваността на документите и:

издава удостоверение за въвеждане в експлоатация или;
отказва издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация с мотивиран писмен отказ.
По преценка на органа, издал разрешението за строеж, в 7-дневен срок може да се извърши проверка на място, за което се съставя констативен протокол, неразделна част от досието на строежа.

Издаването на удостоверение за въвеждане в експлоатация може да бъде отказано, когато се установи наличие на някое от обстоятелствата по чл. 178, ал. 3 ЗУТ, както и когато не е упражняван строителен надзор или е упражняван от нелицензирано или нерегистрирано за това лице за строежите от четвърта категория и не е упражнявано техническо ръководство за строежите от пета категория.

При постановен отказ от издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация възложителят отстранява причините за отказа и прави писмено искане за регистриране и издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация.

Гореописаните разрешения за ползване/удостоверения за въвеждане в експлоатация са завършващите актове за строителството, удостоверяващи, че действително обектът, за който се отнасят, е годен да бъде въведен в експлоатация.

Такса

Размерът на таксата за издаване на „Акт 16“ се определя индивидуално според категорията строеж и вида на обекта. Подробна информация може да бъде намерена в ТАРИФА № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерство на регионалното развитие и благоустройството и от областните управители.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *